سواد رسانه

کاملترین مرجع سواد رسانه ای در کشور با ارائه آموزش های جامع و تخصصی درحوزه های سواد رسانه، تولیدات محتوایی، فناوری و دیگر آموزش ها و دوره های تربیتی رسانه ای

فارس آزمون

سامانه فارس آزمون با امکان برگزاری انواع آزمون ها و ارزیابی های تخصصی و همچنین صدور گواهی نامه و تحلیل های مهارتی

پشتیبانی

پشتیبانی از مراکز نسرا در شهرستان های استان فارس به منظور انسجام بخشی پشتبانی سامانه ای از آنان و ارسال درخواست ها و مجوزات

سامانه یادگیری

سامانه جامعه آموزش بسیج ویژه برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین دوره های عمومی و تخصصی با محوریت تربیت مدرس سواد رسانه ای اتقلاب اسلامی

چرا نسرا

نهضت سواد رسانهاي انقلاب اسلامي، در گام اول، «سواد رسانهاي» را به عنوان مبنا و آغاز کار پذيرفته، اما تلاش دارد تا علاوه بر بسترسازي براي گسترش «سواد رسانهاي» و «سواد فضاي مجازي» به عنوان يکي از راهکارهاي مبارزه با آسيبهاي رسانه و فضاي مجازي، به ديگر راهکارهاي «تربيت کاربر فضاي مجازي» در حد وسع انديشيده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

در اين راستا، بهترين راهکار را تربيت مدرس در اين زمينه و شبکهسازي آنها و بستر سازي براي آموزش حضوري عموم جامعه و در نهايت راهاندازي نهضت سواد رسانهاي براي انقلاب اسلامي (نسرا) ميدانيم. لذا نهضت سواد رسانهاي در ابتدا از طريق تربيت مدرس سواد رسانهاي و فضاي مجازي شکل گرفته و سپس از طريق تزريق اين مدرسان به بسترهاي آموزشي موجود و در حال ايجاد، گسترش مييابد. در کنار اين اقدامات آموزشي، کارهاي فرهنگي، تبليغي و رسانهاي نيز از ملزومات کار است.